Terveysliikuntastrategia 2020 2021-12-19T15:26:04+02:00

Päijät-Hämeen Terveysliikuntastrategia 2020

Päijät-Häme on päivittänyt vuonna 2009 julkaistun terveysliikuntastrategian vuosille 2009 – 2020. Terveysliikuntastrategian arviointi- ja päivittämisprosessi on tehty vuosien 2016-2017 vaihteessa.

Päivitetyn Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategian tavoitteena on, että Päijät-Häme on terveysliikunnan edelläkävijä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on, että Päijät-Hämeen liikuntaolosuhteet, -tarjonta ja terveysliikunnan asiantuntemus lisäävät alueellista vetovoimaisuutta. Päijäthämäläiset liikkuvat enemmän kuin muiden maakuntien asukkaat.

Päivitetyn strategian viisi painopistealuetta ovat liikuntaolosuhteet, jossa arkiympäristö ja hyvin hoidetut liikuntapaikat innostavat liikkumaan; monipuoliset ja joustavat liikuntapalvelut, joiden avulla omaehtoiseen liikkumiseen kannustetaan, sekä vähän liikkuvia aktivoidaan liikunnalliseen elämäntapaan; lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa, jonka ajatuksena on, että Päijät-Hämeessä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä liikunnallisessa toimintaympäristössä sekä harrastaa monipuolista liikuntaa; korkeatasoinen ja laadukas terveysliikunnan osaaminen ja koulutus, sekä terveysliikunnan myönteinen ja kannustava viestintä saavuttaa kuntalaiset. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset pohjautuvat jo olemassa oleviin hyviin käytäntöihin, uusiin ideoihin sekä valtion tekemään terveysliikunnan strategisiin nostoihin. Kaikissa kärkiteemoissa huomioidaan maakunnan kuntien välinen yhteistyö, istumisen ja liikkumattomuuden vähentäminen elämänkulussa sekä erityisryhmät ja esteettömyys.

Arviointi- ja päivittämisprosessi on toteutettu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n, Lahden ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, sekä kuntien ja muiden terveysliikuntatoimijoiden kanssa.

1. Liikuntaolosuhteet - Päijät-Hämeessä arkiympäristö ja hyvin hoidetut liikuntapaikat innostavat liikkumaan

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Innostava arkiympäristö

Liikuntaolosuhteiden ja -välineiden tehokas ja joustava käyttö

Kunta

Lähikuntapaikkojen kehittäminen ja lisääminen eri ikä- ja kohderyhmät huomioon ottaen

Kunta

Kattava kevyen liikenteen verkosto sekä liikuntareittien ja -paikkojen käytön lisääminen

Päijät-Hämeen Liitto
ELY-keskus
Kunta

Arjen liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen

Luodaan kustannustehokkaita ja uusia palvelumalleja

Kunta
Palvelujen tuottajat

Kunnan sisäinen ja kuntien välinen yhteistyö liikuntapaikkarakentamisessa

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Kunnossapito on ammattimaista ja systemaattisesti suunniteltu

Kunta
Suomen Liikunnan Ammattilaiset

2. Liikuntapalvelut - Päijät-Hämeessä on monipuoliset ja joustavat liikuntapalvelut. Omaehtoiseen liikkumiseen kannustetaan ja vähän liikkuvia aktivoidaan liikunnalliseen elämäntapaan.

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja käyttää liikuntapalveluita

Monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lähellä kuntalaisia yli sektori- ja kuntarajojen

Kunta / liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Urheiluopistot
Yksityiset palveluntarjoajat

Joustavat ja tasapuoliset osallistumismahdollisuudet liikuntaryhmiin, ottamalla käyttöön esim. liikuntapassi kuntalaisille

Kunta / liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Urheiluopistot
Yksityiset palveluntarjoajat

Kohtuulliset liikunnan harrastamisen kustannukset

Kunta / liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Urheiluopistot
Yksityiset palveluntarjoajat

Kuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen

Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen ja sen mahdollistaminen

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Kansalaisopistot
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Kuntalaisten kuuleminen liikuntapalveluiden kehittämisessä

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Kansalaisopistot
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Varhainen puuttuminen ja vähän liikkuvien aktivointi

Liikunnan puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen liikkumattomuuteen

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Yksityis- ja 3. sektori
Työterveyshuolto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Liikuntaneuvonnan palveluketjun toteuttaminen ja kehittäminen kaikissa kunnissa

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Yksityis- ja 3. sektori
Työterveyshuolto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Uusien toimintatapojen innovointi ja digitalisaation hyödyntäminen

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Yksityis- ja 3. sektori
Työterveyshuolto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

3. Lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa - Päijät-Hämeessä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä liikunnallisessa toimintaympäristössä sekä harrastaa monipuolista liikuntaa

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen lasten ja nuorten arjessa liikuntasuositusten mukaisesti

Ilo kasvaa liikkuen -toimintamallin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa kaikissa kunnissa ja päivähoitopaikoissa

Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Liikkuva koulu -toimintamallin käyttöönotto kaikissa kunnissa ja peruskouluissa

Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Opiskelijaliikunnan kehittäminen toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa

Oppilaitokset
Opistot

Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ryhmässä

Monipuolinen harrasteryhmien tarjonta eri ikä- ja kohderyhmät huomioiden yhteistyössä eri toimijoiden kesken

Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Seurakunta
Partio
Yksityiset palveluntarjoajat

Kouluissa on tarjolla säännöllistä liikunnallista aamu- ja iltapäivätoimintaa

Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Seurakunta
Partio
Yksityiset palveluntarjoajat

Maksuttomat liikuntapaikkakustannukset alle 18-vuotiaiden toiminnassa

Kunta
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

4. Terveysliikunnan osaaminen ja koulutus - Päijät-Hämeessä tarjotaan korkeatasoista terveysliikunnan osaamista ja koulutusta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Osaavat toimijat

Moniammatillisten verkostojen kehittäminen

Oppilaitokset
Opistot

Käyttäytymisen muutoksen ja hyvinvointivaikutuksien arviointiosaamisen kehittäminen asiakas- ja hanketyössä

Oppilaitokset
Opistot

Kokeilukulttuuri koulutuksessa ja työyhteisössä

Oppilaitokset
Opistot

Työelämälähtöinen koulutus

Oppilaitokset
Opistot

Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa

Oppilaitokset
Opistot

Asiakaslähtöinen toiminta ja osallistamisen taidot

Oppilaitokset
Opistot

Laadukas terveysliikuntatoiminta

Monialaiset rajapinnat työskentelyssä

Oppilaitokset
Opistot

Eri toimijoiden yhteinen terveysliikuntaverkosto

Oppilaitokset
Opistot
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Ohjausryhmä

5. Terveysliikunnan viestintä - Päijät-Hämeessä terveysliikunnan myönteinen ja kannustava viestintä saavuttaa kuntalaiset

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan viestintä saavuttaa kuntalaiset

Tieto liikuntapalveluista ja -olosuhteista on helposti saatavilla

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Oppilaitokset

Eri viestintäkanavien sekä digitaalisuuden tehokas hyödyntäminen.

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Oppilaitokset

Viestinnässä välittyy liikkumisen myönteinen asenne

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Oppilaitokset

Viestinnällä on vastuutaho: viestintä on suunnitelmallista, säännöllistä ja ajantasaista

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Oppilaitokset