Orimattila 2019-11-20T06:17:19+02:00

Orimattila

1. Liikuntaolosuhteet - Päijät-Hämeessä arkiympäristö ja hyvin hoidetut liikuntapaikat innostavat liikkumaan

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Innostava arkiympäristö

Liikuntaolosuhteiden ja -välineiden tehokas ja joustava käyttö

Kunta

Lähikuntapaikkojen kehittäminen ja lisääminen eri ikä- ja kohderyhmät huomioon ottaen

Kunta

Kattava kevyen liikenteen verkosto sekä liikuntareittien ja -paikkojen käytön lisääminen

Päijät-Hämeen Liitto
ELY-keskus
Kunta

Arjen liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen

Luodaan kustannustehokkaita ja uusia palvelumalleja

Kunta ja palvelujen tuottajat

Kunnan sisäinen ja kuntien välinen yhteistyö liikuntapaikkarakentamisessa

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Kunnossapito on ammattimaista ja systemaattisesti suunniteltu

Kunta
Suomen Liikunnan Ammattilaiset

2. Liikuntapalvelut - Päijät-Hämeessä on monipuoliset ja joustavat liikuntapalvelut. Omaehtoiseen liikkumiseen kannustetaan ja vähän liikkuvia aktivoidaan liikunnalliseen elämäntapaan.

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja käyttää liikuntapalveluita

Monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lähellä kuntalaisia yli sektori- ja kuntarajojen

Kunta / liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Urheiluopistot
Yksityiset palveluntarjoajat

Joustavat ja tasapuoliset osallistumismahdollisuudet liikuntaryhmiin, ottamalla käyttöön esim. liikuntapassi kuntalaisille

Kunta / liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Urheiluopistot
Yksityiset palveluntarjoajat

Kohtuulliset liikunnan harrastamisen kustannukset

Kunta / liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Urheiluopistot
Yksityiset palveluntarjoajat

Kuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen

Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen ja sen mahdollistaminen

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Kansalaisopistot
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Kuntalaisten kuuleminen liikuntapalveluiden kehittämisessä

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Kansalaisopistot
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Varhainen puuttuminen ja vähän liikkuvien aktivointi

Liikunnan puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen liikkumattomuuteen

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Yksityis- ja 3. sektori
Työterveyshuolto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Liikuntaneuvonnan palveluketjun toteuttaminen ja kehittäminen kaikissa kunnissa

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Yksityis- ja 3. sektori
Työterveyshuolto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Uusien toimintatapojen innovointi ja digitalisaation hyödyntäminen

Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi
Yksityis- ja 3. sektori
Työterveyshuolto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

3. Lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa - Päijät-Hämeessä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä liikunnallisessa toimintaympäristössä sekä harrastaa monipuolista liikuntaa

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen lasten ja nuorten arjessa liikuntasuositusten mukaisesti

Ilo kasvaa liikkuen -toimintamallin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa
kaikissa kunnissa ja päivähoitopaikoissa

Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Liikkuva koulu -toimintamallin käyttöönotto kaikissa kunnissa ja peruskouluissa

Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Opiskelijaliikunnan kehittäminen toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa

Oppilaitokset
Opistot

Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ryhmässä

Monipuolinen harrasteryhmien tarjonta eri ikä- ja kohderyhmät huomioiden yhteistyössä eri toimijoiden kesken

Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Seurakunta
Partio
Yksityiset palveluntarjoajat

Kouluissa on tarjolla säännöllistä liikunnallista aamu- ja iltapäivätoimintaa

Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi
Kansalaisopistot
Urheiluseurat
Yhdistykset
Seurakunta
Partio
Yksityiset palveluntarjoajat

Maksuttomat liikuntapaikkakustannukset alle 18-vuotiaiden toiminnassa

Kunta
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

4. Terveysliikunnan osaaminen ja koulutus - Päijät-Hämeessä tarjotaan korkeatasoista terveysliikunnan osaamista ja koulutusta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Osaavat toimijat

Moniammatillisten verkostojen kehittäminen

Oppilaitokset
Opistot

Käyttäytymisen muutoksen ja hyvinvointivaikutuksien arviointiosaamisen kehittäminen asiakas- ja hanketyössä

Oppilaitokset
Opistot

Kokeilukulttuuri koulutuksessa ja työyhteisössä

Oppilaitokset
Opistot

Työalämälähtöinen koulutus

Oppilaitokset
Opistot

Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa

Oppilaitokset
Opistot

Asiakaslähtöinen toiminta ja osallistamisen taidot

Oppilaitokset
Opistot

Laadukas terveysliikuntatoiminta

Monialaiset rajapinnat työskentelyssä

Oppilaitokset
Opistot

Eri toimijoiden yhteinen terveysliikuntaverkosto

Oppilaitokset
Opistot
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Ohjausryhmä

5. Terveysliikunnan viestintä - Päijät-Hämeessä terveysliikunnan myönteinen ja kannustava viestintä saavuttaa kuntalaiset

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan viestintä saavuttaa kuntalaiset

Tieto liikuntapalveluista ja -olosuhteista on helposti saatavilla

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Oppilaitokset

Eri viestintäkanavien sekä digitaalisuuden tehokas hyödyntäminen.

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Oppilaitokset

Viestinnässä välittyy liikkumisen myönteinen asenne

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Oppilaitokset

Viestinnällä on vastuutaho: viestintä on suunnitelmallista, säännöllistä ja ajantasaista

Kunta
Päijät-Hämeen Liitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
Oppilaitokset