Hamina 2022-11-08T09:31:16+02:00

1. Liikuntakasvatus

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa

Liikkuva varhaiskasvatus -toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa

Kunta
KymLi

Kymenlaaksolaiset perheet liikkuvat arjen ympäristössä

Kunta

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Liikuntaneuvonta osana äitiysneuvolan hyvinvoinnin palvelutarjotinta

Kymsote
Kunta
KymLi

Neuvokas Perhe -toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa ja perheissä

Kymsote
Neuvolat

Liikunnallisten aamu- ja iltapäiväkerhojen kehittäminen osallistamalla lapset suunnitteluun

Kunta

Kannustetaan seuroja ottamaan Tähtiseurojen laatuohjelma tai laatuohjelmien osioita käyttöön tai muulla tavoin kehittämään vastuullista toimintaa seurassa

Kunta
KymLi

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva koulu -toimintamallin jatkuminen ja Move! -toimintamallin alueellinen luominen

Kunta
KymLi

Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa

Kunta

Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen kaikkiin kuntiin ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Kunta
KymLi

Kutsuntaikäisten tavoittaminen ja varhainen tuki toimintakyvyn parantamiseksi tai/ja mieluisan liikkumismuodon löytymiseksi

Puolustusvoimat
KymLi
Kunta

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana asiakkaan hoitopolkua sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa

Kymsote
Kunta
KymLi

2. Liikuntatoiminta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikuntaneuvonta osana elintapaohjauksen palvelutarjotinta terveydenhuollossa

Kymsota
KymLi
Kunta

Terveys- ja hyvinvointipisteiden ennaltaehkäisevä toiminta toteutuu yhteistyössä

Kymsote
Kunta

Liikuntaneuvonta osaksi Liikkujan apteekkien toimintaa

KymLi
Apteekit
Kunta

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Työikäisten tavoittaminen verkostoyhteistyöllä

KymLi
Kunta
Kymsote

Liikunta- ja elintapaneuvonta työterveyshuollon hyvinvoinnin palvelutarjottimessa osana työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta

KymLi
Kunta
Kymsote

Liikuskelun ja liikkumisen lisääminen sekä istumisen vähentäminen arjessa

KymLi
Kunta
Kymsote

Kymenlaakson kuntien työntekijät liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän työpäivän aikana

Kunta

Riittävän fyysisen kunnon ja liikkumisen näkeminen keskeisenä työkykyä ylläpitävänä tekijänä yrityksissä ja työyhteisöissä

KymLi
Kymenlaakson tyhy-verkosto

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana ikääntyvän hoitosuunnitelmaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa

Kymsote
Kunta
KymLi

Liikkumaan aktivoivien palveluketjujen saumattomuus

Kymsote
Kunta
KymLi

Ikäihmisille luodaan mielekästä toimintaa tukemalla omatoimista aktiivisuutta ja liikuskelua

Kunta
KymLi
Kymsote

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, kansanterveysjärjestöjen, opistojen ja seurakunnan kanssa

Kunta
KymLi

Kuntalaisten osallistaminen ja yhteisöllisyys: asukasraadit ja seuraparlamentit toimivat kaikissa kunnissa koskien kaikkia ikäryhmiä

Kunta

Yhteistyö luontoliikunta- ja -matkailutoimijoiden kanssa

Kunta
KymLi

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus ja jokaisen oikeus liikuntaan

Kunta

Kaikissa kunnissa mahdollistetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunta

Kunta

Kuntien järjestöyhteistyön vahvistaminen

Kunta

Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa myös erityisopetuksessa

Kunta

3. Vertaisohjaus

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Vertaisohjaajien verkostotapaamisten ylläpito

Kunta

Kahdensuuntainen tiedonkulku eri toimijoiden välillä sujuvaksi

Kunta

Vertaisohjaajien kouluttaminen, myös hybridikoulutuksena

Kunta

Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu

Kymenlaaksolaiset liikkuvat arjen ympäristöissä

Kunta

Maksuttomat lähiliikuntapaikat kaikkien saatavilla

Kunta

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Kuntalaisten osallistaminen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen

Kunta

Liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelma

Kunta

4. Liikuntaolosuhteet

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytysten parantaminen

Kunta

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen 2. asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin

Kunta
KymLi

Liikunta osaksi opetussuunnitelmaa ja jalkauttaminen oppitunneilla kaikilla asteilla

Kunta
KymLi

Kymenlaakson urheiluakatemioiden terveysliikuntaa edistävät toimet

Kouvolan Urheiluakatemia
Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia EKA

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Istumisen tauottaminen ja vähentäminen opiskelu- ja työyhteisöissä

Kunta

Ergonomian huomioiminen työ- ja toimintakyvyn säilymisessä

Kunta

Liikuntaneuvonta osana opiskelijaterveydenhuoltoa

Kunta
KymLi

5. Terveysliikunta osana koulutusta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Tukea perheiden liikkumiseen avoimessa varhaiskasvatuksessa

Kunta
Kymsote

Varhaiskasvatuksessa on omat liikuntavastaavat

Kunta

Aikuiskoulutuksen opetusohjelmassa mahdollisuus osallistua terveysliikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kursseihin

2. asteen oppilaitoksen
Ammattikorkeakoulut
Kansalaisopistot
Kymenlaakson kesäyliopisto

5. Terveysliikunnan viestintä

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä tavoittaa kuntalaiset

Kunta

Lähiulkoilu- ja virkistysympäristöjen esiin tuominen

Kunta

Digitaalisten mahdollisuuksien luominen ja kuntalaisten kannustaminen hyödyntämään niitä omassa arjessa

Kunta

Liikuntaa.fi - Hyvinvointia kaikille -portaalin kehittäminen (aiemmalta nimeltään Kunta kuntoon -alusta)

KymLi
Kunta