Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2014-2020 2021-01-26T13:33:24+02:00

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia

1. Liikuntakasvatus

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva koulu -malli käyttöön kaikissa kunnissa

Kunta

Toimivan ketjun (kouluterveydenhuolto, perusopetus, toinen aste ja kunnan liikuntatoimi) rakentaminen
- liikuntaneuvonta ja -lähete
- terveyspassi
- liikunnalliset vanhempainillat

Kunta

Terveysliikunnan edistäminen seuroissa, kerhoissa sekä matalan kynnyksen ryhmissä

Yhdistykset

Siirtymävaiheen (perusopetuksesta toiselle asteelle) huomioiminen

AikaLisä-toimintaan liikuntaa Kunnossa Kassulle -toiminta räätälöityjä liikuntatoimintoja elämän valintatilanteissa

Kunta

Ammatilliset oppilaitokset

Osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Neuvokas perhe -malli käyttöön kaikissa kunnissa

Kunta

Toimivan ketjun (neuvola, koulu- terveydenhuolto, perusterveyden- huolto) rakentaminen

Kunta

Liikunnallisten teemapäivien järjestäminen

Kunta

Liikuntavälineiden lainausmahdollisuus

Kunta ja yhteistyötahot

Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa

Valmiiden materiaalien ja kampanjoiden hyödyntäminen

Kunta

Varhaiskasvatusyksiköiden välineet ja ympäristö rakennetaan liikkumiseen houkuttelevaksi

Kunta

Liikkumisen huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmissa

Kunta

2. Liikuntatoiminta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikuntaneuvonta maakunnan laajuiseksi

Kaikissa kunnissa on tarjolla liikuntaneuvontaa

Kunta

Kuntien terveys- ja hyvinvointikioskeista saa liikuntaneuvontaa

Kunta

Liikkumislähetteen käyttöönotto ja juurruttaminen yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa

Kunta

Hyvis.fi-portaalin virtuaalinen liikuntaneuvontapalvelu

Erikoissairaanhoito

Maakunnallinen liikuntaneuvoja

Erikoissairaanhoito

Kymenlaaksolaiset apteekit ottavat käyttöön Liikkujan apteekki -mallin

Apteekit

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Työpaikat selvittävät henkilöstöliikunnan tilan Aktiivisen työpaikan sertifikaatin avulla

KymLi

Työpaikat panostavat työmatkaliikunnan edistämiseen

Työpaikat

Terveysliikunta on vahvasti mukana työterveyshuollon tarjoamissa palveluissa
- yhteistyön lisääminen
- terveysliikunnan ottaminen puheeksi asiakaskäynneillä

Työterveyshuollot

Esimiesten kouluttaminen työpaikoilla

Työpaikat

Työttömille tehdään terveystarkastuksia ja tarjotaan terveysliikuntapalveluja

Kunta

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Voimaa vanhuuteen -ohjelman käyttöönotto kaikissa kunnissa

Kunta

Aktiivisuuden ja kuntouttavan työotteen lisääminen palvelutaloissa

Kunta

Valtakunnallisten uusien ehkäisevien toimintamallien käyttöönotto, esim. Ikinä

Kunta

Yhdistysten terveys- ja liikuntatoiminnan lisääminen

Liikuntaseurat perustavat terveysliikunta-/kuntoliikuntajaoston

Seurat

Liikuntaseuroissa ja yhdistyksissä on harrastusryhmiä

Yhdistykset

Kansanterveys- ja eläkeläisyhdistysten toimintaan lisää terveysliikuntaa

Yhteistyötä lisää eri alojen yhdistysten kesken yhdistyskoordinaattorin avulla

3. Vertaisohjaus

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Vertaisohjauksen arvostuksen lisääminen

Palveluketjumalli kunnissa ohjaus vertaisryhmiin elämänkulussa taso- ryhmät vastuu on kunnan työntekijän toimenkuvassa

Kunta

Vertaisohjaajien koulutuksen sisältö laadukkaaksi ja ajankohtaiseksi

Koulutuksen toteuttaja

Kohdennetut avustukset koulutukseen

Kunta

Vertaisryhmien ja ohjaajien lisääminen

Vertaisohjaajien kouluttaminen, esim. Liikuttaja-koulutus

Suunnitteluvastuu asiantuntijaryhmällä

Vertaisohjaajien verkoston rakentaminen

Maakunnallinen vertaisohjaajapankki

Liikuntakalenteri ikäryhmittäin

Kunta

4. Liikuntaolosuhteet

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Aktiivinen arkiympäristö

Yli kuntarajojen menevät liikuntareitit

Maakuntaliitto, kunnat

Asukkaiden kuuleminen ja osallistuminen

Kunnat

Pihat ja puistot rakennetaan aktivoiviksi

Kunta

Hyödynnetään kansallispuistoja, vaellusreittejä sekä vesistöjä

Metsähallitus, ELY-keskus

Liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen

Liikuntapaikkojen käytön tehosta- minen sekä hyvä saavutettavuus, esteettömyys ja edullisuus

Kunta

Kunnissa on liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma

Kunta

Viheralueiden ja virikepuistojen lisääminen kaavoituksessa

Kunta

5. Terveysliikunta osana koulutusta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Terveysliikunnan kurssi opintosisältöihin

Eri alojen opettajien kouluttaminen

KYAMK

Ammatilliset oppilaitokset

Aikuiskoulutuskeskus

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Työkykypassi käyttöön ammatillisissa oppilaitoksissa

Teemapäivien järjestäminen eri alojen yhteistyönä

Opettajat korostavat työ- ja toimintakykyä opetussisällöissä

Työpaikoille valitaan ja koulutetaan liikuntavastaavat

Ammatilliset oppilaitokset

Kaikki oppilaitokset

Työpaikat

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Koulutetaan neuvolan, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökuntaa

Kouluissa on liikuntavastaavat ja heille on suunnattu resurssit terveysliikunnan kehittämiseen

Terveysliikuntateema osaksi esimerkiksi VESO-päiviä sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen vanhempainiltoja

Kunta